متن آهنگ کی فکرشو میکرد سامان لطفی

واسه هرچی تو دنیا

کی فکر میکرد تو این زودی بره جسمات از یادم

نمیدونم چجوری شد به فکر رفتن افتادم

کی فکر میکرد تو این زودی بره جسمات از یادم

کدوم تصمیم بی پروا بردار از آیندم

چی باعث شد هوا این شب چجوری از تو دل کندن

یه آدم که نمیخندید نه دل گیری شروع میکرد

فقط گاهی منو با خاطراتش روبرو میکرد

یه آدم که نمیخندید نه دل گیری شروع میکرد

فقط گاهی منو با خاطراتش روبرو میکرد

کجا سر خورد احساسم

که پشت پا به عشقت زد

دلم یخ بسته بود انگار تو قلبم برف میومد

تو نه لبریز احساس

نه میشد منطقی باشی

یه چیزی غیر از این بودی

که باز تو قلب من جاشی

میخوای رویامو ویرون کن تقاستو بگیر

از من

ولی نه حالا که احساسم رضایت داد به رفتن

یه آدم که نمیخندید نه دل گیری شروع میکرد

فقط گاهی منو با خاطراتش روبرو میکرد

یه آدم که نمیخندید نه دل گیری شروع میکرد

فقط گاهی منو با خاطراتش روبرو میکرد

بگو کی فکرشو میکرد