متن آهنگ یک عمر امیر پهلوانی

eggb

یک عمر به سمت تو عشقت دویدن

جز خواب تو چشمای تو خوابی ندیدم

جز بی خبری ار تو که طعمی نچشیدم

بیچار منی منی که افسار بریدم

من بعد تو آشوب ترین فرد جهانم

متن آهنگ

یک عمر به سمت تو عشقت دویدن

جز خواب تو چشمای تو خوابی ندیدم

جز بی خبری ار تو که طعمی نچشیدم

بیچار منی منی که افسار بریدم

من بعد تو آشوب ترین فرد جهانم