متن آهنگ عاشقتم آرین خوشرو

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%aa

دستاموبگیرو اسم مو صدا کن
ذل بزن تو چشمام موهاتو رها کن
موهاتو رها کن
من که عاشقتم دیونتم منوصدا کن
وقتی کنارمی فقط فقط به من نگاه کن
حالا که پیشمیو کنارمی روزام چه خوش رنگه

ادامه ی مطلب