متن آهنگ آینه قدی مهدی یراحی

نپرس ازم چه مرگه نمیتونم بفهممت دیگه تو رو

گذشته صیدش از سرم فقط شکستم از همه

تو هم برو آینه قدی توش یه مرده پاشیده زخمی ادامه ی مطلب