متن آهنگ تو حسینی حبیب

تو حسین پاکبازی ، خسرو ملک حجازی

منبع الهام و رازی ، در دو عالم سرفرازی

ادامه ی مطلب