متن آهنگ جدید زبر حصین و شایع

آه،خیسِ همه وَرِ رام

دنیا بده هنو بام

چون

کجِ رام

لیزِ همه وَرِ رام

لیزه ولی سرپام

شیب مسیرَ رو دیدم من

که تا رسیدن تش،پَ تَشِ رسیدن

نه،کلِ راهو یه جا جوییدن

رام نمیشم هیچ جوره،نه

سرِ راهِ همیشه هم پیچ بوده مرگ

زندگی برام خاطره چید

أ همه چی

ادامه ی مطلب