متن آهنگ خراب نکن آصف

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b5%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%86%da%a9%d9%86

فرار نکن از دلم نفس من خوشکلم فرار نکن

ازم نخواه بگذرم گذشته آب از سرم ازم نخواه

دوباره صداتو تب نفساتو دیوونگی هاتو می خوام می خوام

ادامه ی مطلب