متن آهنگ دیوار سکوت عطا بامداد

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1

کنج دیوار سکوت محو یک دود غلیظ

گیج یگ خواب عمیق

خون نوک سوزن تیغ
توی یک رویای خوش مست یک روح پلید

ادامه ی مطلب