متن آهنگ عطر خاطره علی زند وکیلی

متن آهنگ عطر خاطره علی زند وکیلی

بیا به افسانه ی من به خلوته خانه ی من
بیا ببین چه کرده ای با دله دیوانه ی من , بیا ببین چه کرده ای با دله دیوانه ی من
به غصه ی فرسته ها دوباره بالو پر بده تو اوجه عاشقانه ای به آسمون خبر بده

ادامه ی مطلب