متن آهنگ هیچ معلومه کجایی احسان رئیسی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%85

سرده میلرزم زیر کد باز هوا دو نفر شده

هسچ معلموه کجای شب شد

من با لبیاس تیر باز گم میشم تو سیاهی

خیلی وقته خیلی وقته تو تنهایی قدم زدم

ادامه ی مطلب