متن آهنگ ترس پدرام آزاد

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%b3

نگاه سردت تو صدای باد
مثل یه رد پا که مونده رو خاک
من موندم و رفتن تو
آرزوی های رفته به باد

تو همین جا بودی همینجا
تو عطرت پیچیده تو لحظه ها
آره همینجا بودی همینجا
کاش می شد برگردن اون لحظه ها

ادامه ی مطلب